باتری صبا

12 87 50 88 – 021

باتری 12 ولت UPS صبا

باتری واریان صبا

باتری 2 ولت OPZS صبا

باتری 2 ولت سیلد صبا

باتری 6 ولت صبا